بلبرینگ شیار عمیق

12[ مجموع 26 محصول ]
بلبرینگ 16010

بلبرینگ شیار عمیق 16010

قطر داخل 50.000 قطر خارج 80.000 ارتفاع 10.000

بلبرینگ 16009

بلبرینگ شیار عمیق 16009

قطر داخل 45.000 قطر خارج 75.000 ارتفاع 10.000

بلبرینگ 16008

بلبرینگ شیار عمیق 16008

قطر داخل 40.000 قطر خارج 68.000 ارتفاع 9.000

بلبرینگ 16007

بلبرینگ شیار عمیق 16007

قطر داخل 35.000 قطر خارج 62.000 ارتفاع 9.000

بلبرینگ 16006

بلبرینگ شیار عمیق 16006

قطر داخل 30.000 قطر خارج 55.000 ارتفاع 9.000

بلبرینگ 16005

بلبرینگ شیار عمیق 16005

قطر داخل 25.000 قطر خارج 47.000 ارتفاع 8.000

بلبرینگ 16004

بلبرینگ شیار عمیق 16004

قطر داخل 20.000 قطر خارج 42.000 ارتفاع 8.000

بلبرینگ 16003

بلبرینگ شیار عمیق 16003

قطر داخل 17.000 قطر خارج 35.000 ارتفاع 8.000

بلبرینگ 16002

بلبرینگ شیار عمیق 16002

قطر داخل 15.000 قطر خارج 32.000 ارتفاع 8.000

بلبرینگ 16001

بلبرینگ شیار عمیق 16001

قطر داخل 12.000 قطر خارج 28.000 ارتفاع 7.000

12[ مجموع 26 محصول ]
  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار