بلبرینگ

1234[ مجموع 62 محصول ]
بلبرینگ 16010

بلبرینگ شیار عمیق 16010

قطر داخل 50.000 قطر خارج 80.000 ارتفاع 10.000

بلبرینگ 16009

بلبرینگ شیار عمیق 16009

قطر داخل 45.000 قطر خارج 75.000 ارتفاع 10.000

بلبرینگ 16008

بلبرینگ شیار عمیق 16008

قطر داخل 40.000 قطر خارج 68.000 ارتفاع 9.000

بلبرینگ 16007

بلبرینگ شیار عمیق 16007

قطر داخل 35.000 قطر خارج 62.000 ارتفاع 9.000

بلبرینگ 16006

بلبرینگ شیار عمیق 16006

قطر داخل 30.000 قطر خارج 55.000 ارتفاع 9.000

بلبرینگ 16005

بلبرینگ شیار عمیق 16005

قطر داخل 25.000 قطر خارج 47.000 ارتفاع 8.000

بلبرینگ 16004

بلبرینگ شیار عمیق 16004

قطر داخل 20.000 قطر خارج 42.000 ارتفاع 8.000

بلبرینگ 16003

بلبرینگ شیار عمیق 16003

قطر داخل 17.000 قطر خارج 35.000 ارتفاع 8.000

بلبرینگ 16002

بلبرینگ شیار عمیق 16002

قطر داخل 15.000 قطر خارج 32.000 ارتفاع 8.000

بلبرینگ 16001

بلبرینگ شیار عمیق 16001

قطر داخل 12.000 قطر خارج 28.000 ارتفاع 7.000

بلبرینگ 1320

بلبرینگ خودتنظیم 1320

قطرداخل100.000قطرخارج215.000ارتفاع47.000

بلبرینگ 1317

بلبرینگ خودتنظیم 1317

قطرداخل 85.000 قطرخارج 180.000 ارتفاع 41.000

بلبرینگ 1316

بلبرینگ خودتنظیم 1316

قطرداخل 80.000 قطرخارج 170.000 ارتفاع 39.000

بلبرینگ 1315

بلبرینگ خودتنظیم 1315

قطرداخل 75.000 قطرخارج 160.000 ارتفاع 37.000

بلبرینگ 1313

بلبرینگ خودتنظیم 1313

قطرداخل 65.000 قطرخارج 140.000 ارتفاع 33.000

بلبرینگ 1312

بلبرینگ خودتنظیم 1312

قطرداخل 60.000 قطرخارج 130.000 ارتفاع 31.000

1234[ مجموع 62 محصول ]
  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار