بلبرینگ

1234[ مجموع 62 محصول ]
بلبرینگ 1213

بلبرینگ خودتنظیم 1213

قطرداخل 65.000 قطرخارج 120.000 ارتفاع 23.000

بلبرینگ 1212

بلبرینگ خودتنظیم 1212

قطرداخل 60.000 قطرخارج 110.000 ارتفاع 22.000

بلبرینگ 1211

بلبرینگ خودتنظیم 1211

قطرداخل 55.000 قطرخارج 100.000 ارتفاع 21.000

بلبرینگ 1210

بلبرینگ خودتنظیم 1210

قطر داخل 50.000 قطر خارج 90.000 ارتفاع 20.000

بلبرینگ 1209

بلبرینگ خودتنظیم 1209

قطر داخل 45.000 قطر خارج 85.000 ارتفاع 19.000

بلبرینگ 1208

بلبرینگ خودتنظیم 1208

قطر داخل 40.000 قطر خارج 80.000 ارتفاع 18.000

بلبرینگ 1207

بلبرینگ خودتنظیم 1207

قطر داخل 35.000 قطر خارج 72.000 ارتفاع 17.000

بلبرینگ 1206

بلبرینگ خودتنظیم 1206

قطر داخل 30.000 قطر خارج 62.000 ارتفاع 16.000

بلبرینگ 1205

بلبرینگ خودتنظیم 1205

قطر داخل 25.000 قطر خارج 52.000 ارتفاع 15.000

بلبرینگ 1204

بلبرینگ خودتنظیم 1204

قطر داخل 20.000 قطر خارج 47.000 ارتفاع 14.000

بلبرینگ 1203

بلبرینگ خودتنظیم 1203

قطر داخل 17.000 قطر خارج 40.000 ارتفاع 12.000

بلبرینگ 1202

بلبرینگ خودتنظیم 1202

قطر داخل 15.000 قطر خارج 35.000 ارتفاع 11.000

بلبرینگ 1201

بلبرینگ خودتنظیم 1201

قطر داخل 12.000 قطر خارج 32.000 ارتفاع 10.000

بلبرینگ 1200

بلبرینگ خودتنظیم 1200

قطر داخل 10.000 قطر خارج 30.000 ارتفاع 9.000

1234[ مجموع 62 محصول ]
  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار