رولبرینگ مخروطی

123[ مجموع 40 محصول ]
رولبرینگ 14137/276

رولبرینگ مخروطی 14137/276

قطر داخل 34.925 قطر خارج 69.012 ارتفاع 19.583

رولبرینگ 14136/276

رولبرینگ مخروطی 14136/276

قطر داخل 34.925 قطر خارج 69.012 ارتفاع 26.721

رولبرینگ 14131/276

رولبرینگ مخروطی 14131/276

قطر داخل 33.338 قطر خارج 69.012 ارتفاع 19.583

رولبرینگ 14125/276

رولبرینگ مخروطی 14125/276

قطر داخل 31.750 قطر خارج 69.012 ارتفاع 19.854

رولبرینگ 14118/283

رولبرینگ مخروطی 14118/283

قطر داخل 29.997 قطر خارج 72.085 ارتفاع 19.202

رولبرینگ 13687/20

رولبرینگ مخروطی 13687/20

قطرداخل 38.100 قطرخارج 69.012 ارتفاع 19.050

رولبرینگ 13685/20

رولبرینگ مخروطی 13685/20

قطرداخل 38.100 قطرخارج 69.012 ارتفاع 19.050

رولبرینگ 1280/20

رولبرینگ مخروطی 1280/20

قطرداخل 22.225 قطرخارج 57.150 ارتفاع 22.225

رولبرینگ 12749/11

رولبرینگ مخروطی 12749/11

قطرداخل 21.987 قطرخارج 45.975 ارتفاع 16.637

رولبرینگ 12749/10

رولبرینگ مخروطی 12749/10

قطرداخل 21.987 قطرخارج 45.237 ارتفاع 16.637

رولبرینگ 12649/10

رولبرینگ مخروطی 12649/10

قطرداخل 21.430 قطرخارج 50.005 ارتفاع 18.228

رولبرینگ 11949/10

رولبرینگ مخروطی 11949/10

قطر داخل 19.050 قطر خارج 45.273 ارتفاع 16.637

رولبرینگ 11749/10

رولبرینگ مخروطی 11749/10

قطر داخل 17.500 قطر خارج 39.900 ارتفاع 14.600

 

رولبرینگ 11590/20

رولبرینگ مخروطی 11590/20

قطر داخل 15.875 قطر خارج 42.862 ارتفاع 14.228

رولبرینگ 11162/300

رولبرینگ مخروطی 11162/300

قطر داخل 41.275 قطر خارج 76.200 ارتفاع 18.009

رولبرینگ 104949/12

رولبرینگ مخروطی 104949/12

قطر داخل 50.800 قطر خارج 82.931 ارتفاع 22.225

 

123[ مجموع 40 محصول ]
  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار