محصولات بلبرینگ

12...4567[ مجموع 103 محصول ]
بلبرینگ 1209

بلبرینگ خودتنظیم 1209

قطر داخل 45.000 قطر خارج 85.000 ارتفاع 19.000

بلبرینگ 1208

بلبرینگ خودتنظیم 1208

قطر داخل 40.000 قطر خارج 80.000 ارتفاع 18.000

بلبرینگ 1207

بلبرینگ خودتنظیم 1207

قطر داخل 35.000 قطر خارج 72.000 ارتفاع 17.000

بلبرینگ 1206

بلبرینگ خودتنظیم 1206

قطر داخل 30.000 قطر خارج 62.000 ارتفاع 16.000

بلبرینگ 1205

بلبرینگ خودتنظیم 1205

قطر داخل 25.000 قطر خارج 52.000 ارتفاع 15.000

بلبرینگ 1204

بلبرینگ خودتنظیم 1204

قطر داخل 20.000 قطر خارج 47.000 ارتفاع 14.000

بلبرینگ 1203

بلبرینگ خودتنظیم 1203

قطر داخل 17.000 قطر خارج 40.000 ارتفاع 12.000

بلبرینگ 1202

بلبرینگ خودتنظیم 1202

قطر داخل 15.000 قطر خارج 35.000 ارتفاع 11.000

بلبرینگ 1201

بلبرینگ خودتنظیم 1201

قطر داخل 12.000 قطر خارج 32.000 ارتفاع 10.000

بلبرینگ 1200

بلبرینگ خودتنظیم 1200

قطر داخل 10.000 قطر خارج 30.000 ارتفاع 9.000

رولبرینگ 11949/10

رولبرینگ مخروطی 11949/10

قطر داخل 19.050 قطر خارج 45.273 ارتفاع 16.637

رولبرینگ 11749/10

رولبرینگ مخروطی 11749/10

قطر داخل 17.500 قطر خارج 39.900 ارتفاع 14.600

 

رولبرینگ 11590/20

رولبرینگ مخروطی 11590/20

قطر داخل 15.875 قطر خارج 42.862 ارتفاع 14.228

رولبرینگ 11162/300

رولبرینگ مخروطی 11162/300

قطر داخل 41.275 قطر خارج 76.200 ارتفاع 18.009

رولبرینگ 104949/12

رولبرینگ مخروطی 104949/12

قطر داخل 50.800 قطر خارج 82.931 ارتفاع 22.225

 

رولبرینگ 104949/11

رولبرینگ مخروطی 104949/11

قطر داخل 50.800 قطر خارج 82.550 ارتفاع 22.225

12...4567[ مجموع 103 محصول ]
  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار